Bezbednost i zaštita od požara

Srednja škola – obrazovni profili

Rešenjem Ministarstva prosvete – Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje br. 128-022-334/2012-01 od 12.09.2012. godine Srednja škola Sveti Nikola je akreditovana za sledeće obrazovne profile:

IV stepen

V stepen

 

POSEBNA OBUKA iz oblasti zaštite od požara

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (posebna vrsta i program obuke, obim i uslove posebne obuke, način polaganja, visinu troškova stručnog ispita, kao i visina nadoknade članovima komisije, propisana  je posebnim Pravilnikom).

Posebnu obuku mogu da izvode samo pravna lica koja ispunjavaju  odredjene uslove, koji su propisani posebnim Pravilnikom i koja dobiju odobrenje za izvodjenje posebne obuke od strane nadležnog državnog organa.

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.

Postupak posebne obuke započinje nastavom iz nastavnih predmeta opšteg dela nakon čega sledi nastava iz predmeta predvidjenih specijalističkim delom programa u zavisnosti od poslova koje kandidat obavlja.

Opšti deo posebne obuke jedinstven je za sva lica i sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Normativno uređenje zaštite od požara;

2) Opasne materije, požar i eksplozija.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Preventivna zaštita od požara;

2) Sredstva za gašenje požara;

3) Stabilni sistemi zaštite od požara;

4) Vatrogasne sprave i oprema;

5) Taktika gašenja požara.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Preventivna zaštita od požara;

2) Sredstva za gašenje požara;

3) Vatrogasne sprave i oprema;

4) Taktika gašenja požara.

Praktičan deo posebne obuke obuhvata rad sa vatrogasnom i drugom tehničkom i zaštitnom opremom i sredstvima, rad i postupanje u vatrogasnim jedinicama i drugi praktični rad na poslovima zaštite od požara.

Posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara izvode vrhunski predavači sa višegodišnjim iskustvom, odličnim teorijskim i praktičnim znanjima, sa profesionalnim i odgovornim pristupom obuci. Kao rezultat navedenog, kandidati koji se prijave na obuku dobijaju pravo i korisno znanje, tako da je i prolaznost kandidata na polaganju stručnog ispita velika.

Posle položenog stručnog ispita kandidati će primenjivati novostečena znanja u budućem preventivnom i po potrebi operativnom radu na poslovima zaštite od požara.

Zaposleni sa srednjom stručnom spremom stiču pravo za rad na poslovima radnika obezbeđenja, portira – čuvara, recepcionera, referenata zaštite od požara isl.

Lica sa visokom stručnom spremom radiće na poslovima organizovanja i koordinacije zaštite od požara, kao i na projektovanju građevinskih objekata, instalacija i sistema u oblasti zaštite od požara.

Za dodatne informacije o izvođenju posebne obuke iz oblasti zaštite od požara pozovite 064/16-55-485.

Podeli