Geodetski tehničar

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil GEODETSKI TEHNIČAR-GEOMETAR je osposobljavanje učenika za premer i obradu podataka premera u cilju formiranja i održavanja podloga, katastara i primene u inženjersko-tehničkim oblastima.

geo13-300x199Po završenom programu obrazovanja za ovaj profil, učenik će biti u stanju da (Stručne kompetencije): Izvrši katastarski, komasacioni i topografski premer i obradu podataka premera; Izradi geodetske planove; Osniva katastar nepokretnosti; Održava katastarske planove i katastar nepokretnosti; Izvrši premer vodova, izradi katastarske planove vodova, osniva i održava katastar vodova; Izradi i održava adresni registar; Obavi geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima; Planira i organizuje sopstvene geodetske poslove; Obavi administrativne i komercijalne geodetske poslove; Osigura kvalitet geodetskih poslova.

Očekuje se da učenik ovlada znanjima da:

• objasni principe korišćenja referentne geodetske mreže za horizontalno i vertikalno pozicioniranje
• navede sadržaj katastarskog premera
• objasni geodetske radove u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom
• navede sadržaj topografskog premera
• navede sadržaj i objasni principe izrade skice premera
• objasni metode snimanja detalja: polarna, globalnog pozicioniranja, ortogonalna i fotogrametrijska
• objasni primenu metode kartiranja detalja
• objasni principe podele na listove detalja
• razlikuje vrste upisa u katastar nepokretnosti
• objasni način osnivanja katastra nepokretnosti
• navede sadržaj i objasni principe izrade skice održavanja premera
• primeni proceduru unošenja podataka održavanja
• objasni značaj snimanja vodova
• navede sadržaj skice premera vodova
• objasni pravila iscrtavanja vodova na planovima
• objasni principe sprovođenja promena u katastru vodova
• objasni značaj formiranja i održavanja adresnog registra
• navede sadržaj adresnog registra
• navede i objasni osnovne geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima: prostornog planiranja, urbanizma, građevinarstva, saobraćaja, rudarstva i geologije, energetike, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i mašinstva
• objasni metode geodetskog obeležavanja u horizontalnom i vertikalnom smislu
• navede principe i elemente planiranja i organizacije rada
• objasni značaj zakonske regulative u oblasti geodezije
• objasni značaj primene propisa iz oblasti bezbednosti, zaštite zdravlja na radu, normi ekološke zaštite i propisa iz oblasti protivpožarne zaštite
• objasni pravila formiranja, zavođenja i arhiviranja predmeta
• navede stavke pri izradi obračuna, na osnovu važećih uredbi o taksama i cenovnika usluga
• objasni osnovne principe preduzetništva
• objasni značaj i principe kontrolnih merenja
• objasni značaj i principe kontrolnih računanja
• objasni značaj i pravila ispitivanja instrumenata i pribora
• objasni značaj primene propisa kojima se uređuje metrologija

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja

Podeli