Zaštita od požara – ZOP

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara

 

U cilju sticanja Uverenja o položenom stručnom ispitu iz zaštite od požara, Srednja škola “Sveti Nikola” organizuje POSEBNU OBUKU za polaganje stručnog ispita. Stručna priprema i polaganje ispita iz zaštite od požara  definisana je Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, broj 111/2009 i 20/2015).

Srednja škola “Sveti Nikola” iz Novog Sada ispunjava sve uslove za izvođenje posebne obuke Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, pod 07 broj 150-50/15 od 20.05.2015. godine.

vatrogasciLica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (posebna vrsta i program obuke, obim i uslove posebne obuke, način polaganja, visinu troškova stručnog ispita, kao i visina nadoknade članovima komisije, propisana  je posebnim Pravilnikom).

Posebnu obuku mogu da izvode samo pravna lica koja ispunjavaju  odredjene uslove, koji su propisani posebnim Pravilnikom i koja dobiju odobrenje za izvodjenje posebne obuke od strane nadležnog državnog organa.

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.

Postupak posebne obuke započinje nastavom iz nastavnih predmeta opšteg dela nakon čega sledi nastava iz predmeta predvidjenih specijalističkim delom programa u zavisnosti od poslova koje kandidat obavlja.

Opšti deo posebne obuke jedinstven je za sva lica i sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Normativno uređenje zaštite od požara;

2) Opasne materije, požar i eksplozija.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Preventivna zaštita od požara;

2) Sredstva za gašenje požara;

3) Stabilni sistemi zaštite od požara;

4) Vatrogasne sprave i oprema;

5) Taktika gašenja požara.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

1) Preventivna zaštita od požara;

2) Sredstva za gašenje požara;

3) Vatrogasne sprave i oprema;

4) Taktika gašenja požara.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Praktičan deo posebne obuke obuhvata rad sa vatrogasnom i drugom tehničkom i zaštitnom opremom i sredstvima, rad i postupanje u vatrogasnim jedinicama i drugi praktični rad na poslovima zaštite od požara.

Posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara izvode vrhunski predavači sa višegodišnjim iskustvom, odličnim teorijskim i praktičnim znanjima, sa profesionalnim i odgovornim pristupom obuci. Kao rezultat navedenog, kandidati koji se prijave na obuku dobijaju pravo i korisno znanje, tako da je i prolaznost kandidata na polaganju stručnog ispita velika.

Posle položenog stručnog ispita kandidati će primenjivati novostečena znanja u budućem preventivnom i po potrebi operativnom radu na poslovima zaštite od požara.

Zaposleni sa srednjom stručnom spremom stiču pravo za rad na poslovima radnika obezbeđenja, portira – čuvara, recepcionera, referenata zaštite od požara isl.

Lica sa visokom stručnom spremom radiće na poslovima organizovanja i koordinacije zaštite od požara, kao i na projektovanju građevinskih objekata, instalacija i sistema u oblasti zaštite od požara.

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 021/6419-066, 065/223-3189 ili na mejl office@skolasvnikola.edu.rs

Za  prijavu kandidata na obuku i polaganje Stučnog ispita iz zaštite od požara pred komisijom MUP-a Sribje /Sektora za vanredne situacije/ potrebno je pripremiti sledeću dokumentaciju:

–  Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)

–  Potvrda poslodavca o vrsti poslova na kojima kandidat radi i o radnom iskustvu / potvrda sa biroa za nezaposlene

–  Overena fotokopija diplome

–  Popunjena PRIJAVA kandidata (klikom na dati link preuzimate obrazac)

–  Fotokopija lične karte

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti poštom, e-mailom ili lično.

Adresa: Srednja škola Sveti Nikola Novi Sad, Dečanska br. 9, 21000 Novi Sad

E-mail: office@skolasvnikola.edu.rs (sa naznakom u “subject”-u maila “Posebna obuka ZOP”)

Ovde možete preuzeti prijavu za polaganje stručnog ispita

Podeli