Zavarivač – specijalista

zavarivač

Specijalizaciju u područiju rada mašinstvo i obrada metala za obrazovni profil zavarivač-specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u oblasti mašinstva i obrade metala, sa položenim osnovnim ispitom za elektrolučno ili gasno zavarivanje nivoa E-B II, E-R II ili GR II prema standardima JUS EN 287-1 za zavarivanje konstrukcionih čelika, sa radnim iskustvom od dve godine na zavarivačkim konstrukcijama.

Specijalizacija je usko povezana sa određenim karakterističnim grupama poslova i zadataka. To su npr. poslovi i zadaci iz oblasti elektrozavarivanja; gasnog zavarivanja; kontrolisanja zavarivanja, vođenja poslova zavarivanja i uvođenja u rad i obučavanja kadrova.

Nastavni predmeti koji se polažu su:
-Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
-Organizacija proizvodnje
-Zavarene konstrukcije
-Tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija
-Teorije i postupci zavarivanja
-Kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija
-Praktička nastava

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Podeli