Mesar

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil mesar je osposobljavanje učenika za obradu, preradu mesa i prodaju mesa i mesnih prerađevina.
Očekuje se da će učenik po završenom programu obrazovanja za ovaj stručni profil biti osposobljen u pogledu stručnih kompetencija da:
• priprema i sprovodi higijenske, zaštitne i ekološke mere u procesu obrade i prerade mesa
• kolje životinje i dobija meso
• obrađuje meso
• prerađuje meso
• prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari

Očekuje se da učenik stekne znanja da:
• objasni osnovna pravila organizacije rada u preduzeću i konkretnim radnim mestima
• objasni principe rada različitih mašina i načine korišćenja pribora i alata u mesarstvu
• navede principe održavanja funkcionalnosti i higijene opreme u mesarstvu
• objasni primenu važećih standarda u industriji mesa: NASSR, CODEX ALIMENTARIUS
• objasni značaj higijene i primene sanitarnih propisa
• objasni značaj primene propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, oblasti protivpožarne zaštite i PICoblasti zaštite životne sredine
• objasni primenu standarda ISO 14000
• navede vrste, rase, tipove i kategorije životinja u klaničnoj proizvodnji
• navede opšte osobine kostura i muskulature životinja
• objasni postupke sa životinjama pre i posle klanja
• objasni pravila organizacije linije klanja
• navede uslove i objasni postupke hlađenja i skladištenja mesa
• razlikuje dokumentaciju u proizvodnji mesa
• objasni pravila higijene mesa
• objasni glikolitičko zrenje mesa
• objasni postupak hlađenja i smrzavanja mesa i čuvanje smrzutog mesa
• objasni tehnološki proces proizvodnje proizvoda od mesa
• objasni uticaj sastojaka salamure na meso
• objasni režim termičke obrade konzervi
• navede vrste ambalaže i načine pakovanja proizvoda od mesa
• navede načine i vrste transporta proizvoda od mesa
• navede uslove čuvanja i skladištenja mesa i mesnih prerađevina
• objasni pravila slaganja i aranžiranja mesa u rashladnim vitrinama u maloprodaji
• navede vrste ambalaže i načine pakovanja u maloprodaji
• objasni osnovne principe preduzetništva
• razlikuje klanične objekte i mesarske radnje
• navede pravila rasporeda prostorija, mašina, opreme i uređaja u mesarskoj proizvodnji i prodaji
• objasni parametre kvaliteta sirovina u mesarskoj proizvodnji
• navede vrste i strukturu troškova
• navede načine i vrste transporta proizvoda od mesa
• navede vrste poslovne dokumentacije (trebovanje sirovina, radni nalozi, utrošak sirovina, evidencije o proizvodnji i prodaji)

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Podeli