Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize

Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize

Cilj ovog obrazovnog profila je sticanje znanja iz savremenih dostignuća u području krvi i krvotvornih organa, a posebno laboratorijske dijagnostike hematoloških bolesti i profesionalno osposobljavanje za rad u hematološkim laboratorijama, sticanje znanja o mikroskopskoj normalnoj građi pojedinih organa i organskih sistema da bi kandidati shvatili supstrat na koji se odvija život i uporedili ga sa patološkim promenama, kao i profesionalno osposobljavanje kandidata za rad u histološkim laboratorijama, sticanje znanja iz medicinske citologije i njene primene u pojedinim područjima medicine i profesionalno osposobljavanje za rad u citološkim laboratorijama, sticanje znanja iz savremenih metoda laboratorijske tehnike i profesionalno osposobljavanje kandidata za samostalni rad na složenijim poslovima pregleda biološkog materijala u histološkim, hematološkom i citološkom području rada laboratorijske dijagnostike.

Zadaci nastave su:

-upoznavanje sa citogenezom, citomorfologijom, citohemijom, citoenzimologijom i procesima hemostaze;

-upoznavanje promena u krvi i krvotvornim organima kod različitih hematoloških bolesti;

-upoznavanje tehnika rada koje se koriste u laboratorijama pri izradi hematoloških analiza;

-osposobljavanje za samostalno i precizno izvođenje hematoloških analize;

-upoznavanje osnovnih metoda izučavanja mikroskopske gradje čovečjeg tela;

-prepoznavanje karakterističnih ćelija tkiva i organa u histološkim preparatima;

-savladavanje metoda pojedinih tehnika pripremanja rastvora za bojanje histoloških preparata i tehnika pripreme histoloških preparata;

-upoznavanje načina uzimanja materijala za citološki prgled i tehnike obrade i mikroskopske analize tog materijala;

-osposobljavanje za uzimanje i obradu  biološkog materijala za hematološke, histološke i citološke analize;

-savladavanje tehnika i metoda za pravljenje hematoloških, citoloških i histoloških razmaza i preparata iz svih tkiva;

-savladavanje metoda pripreme materijala za proučavanje svetlosnim, elektronskim i drugim mikroskopima;

-osposobljavanje za rad na automatskim i poluautomatskim analizatorima;

-osposobljavanje za vodjenje laboratorijske dokumentacije,stručne administracije i izdavanja nalaza;

-osposobljavanje za samostalno izvođenje složenijih hematoloških, citoloških i histoloških analiza.

 

 

Podeli