Medicinski tehničar za rad u radiologiji

Medicinski tehničar za rad u radiologiji

 

Cilj ovog obrazovnog profila je sticanje potrebnih stručnih znanja: 

 • iz radiološke fizike, radiologije i tehnike radiografije i praktično osposobljavanje kandidata za pravilno izvođenje radiografskih snimanja i drugih radioloških dijagnostičkih procedura,
 • iz oblasti rendgenske anatomije i savremene rendgenske dijagnostike i ovladavanje tehnikama izvođenja rendgenskih dijagnostičkih procedura, koje su u nadležnosti profesionalnog rada tehničara u radiologiji,
 • iz oblasti radioterapije – mehanizmu delovanja, dejstvu i terapijskim dometima radioterapijskih procedura u lečenju obolelih i ovladaju tehnikama izvođenja profesionalnih zadataka radiološkog tehničara u radioterapiji,
 • o pravilnom rukovanju agensima, koje će u profesionalnom radu primenjivati,
 • o štetnom dejstvu zračenja na ljudski organizam i da se osposobe da sprovode preventivne mere i zaštitne mere pri sprovođenju radioloških i radioizopatskih dijagnostičkih i terapijskih procedura i primenjuju faktore za smanjivanje radijacijskog rizika u toku rada.

 Zadaci nastave su :

 • da kandidati usvoje iz fizike ona znanja koja su osnova za izučavanje i razumevanje dijagnostičkih i terapijskih radioloških procedura;
 • da steknu znanja o fizičkim principima proizvodnje jonizujućeg zračenja, principima konstrukcije i funkcionosanja izvora zračenja koji se koriste u humanoj medicini;
 • da upoznaju dejstvo zračenja na živu materiju;
 • da upoznaju prirodu i osobine iks zraka, produkciju rendgenskih zraka i njihovu korisnu primenu u medicinske svrhe;
 • sticanje znanja iz rendgenske anatomije kao osnove za stručno izvođenje redgensko-dijagnostičkih procedura;
 • sticanje znanja o savremenim principima rendgenske dijagnostike;
 • da kandidati steknu osnovna znanja o fizičkim i fiziološkim osnovama nuklearne medicine;
 • da ovladaju postupcima pravilnog rukovanja radioaktivnim materijama koje se u nuklearnoj medicini primenjuju;
 • da steknu osnovna znanja o izvorima i karakteristikama prirodne i veštačke radijacije;
 • da steknu znanja o štetnim dejstvima rendgenskih zraka;
 • da upoznaju doze zračenja.
Podeli