Pedijatrijska sestra-tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNU NEGU

Ciljevi izučavanja ovog obrazovnog profila su sticanje potrebnih teorijskih znanja i praktičnih veština, kao i praktično osposobljavanje kandidata za sprovođenje medicinsko terapijskih procedura iz urgentnih stanja u pedijatriji, neonatologije, anestezije, reanimacije i intenzivne nege.

Zadaci nastave su:
  • sticanje znanja o definiciji, karakteristikama i značaju urgentnih stanja i bolesti u pedijatriji,
  • sticanje znanja o etiopatogenezi urgentnih stanja stanja i bolesti,
  • upoznavanje kliničke slike različitih urgentih stanja,
  • upoznavanje dijagnostičkih postupaka i procedura koje se primenjuju u procesu identifikacije vrste urgentnih stanja u pedijatriji,
  • usvajanje znanja i veština iz nege ugroženog novorođenčeta,
  • osposobljavanje kandidata za pružanje pomoći novorođenčetu posle patološkog porođaja,
  • osposobljavanje za sprovođenje procedura reanimacije ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta u porođajnoj operacionoj Sali,
  • sticanje znanja o mehanizmu nastanka i toka pojedinih vrsta anestezije,
  • sticanje znanja o vrstama i dejstvu opštih anestetika,
  • osposobljavanje kandidata za sprovođenje terapijskih procedura i specijalne nege pacijenata u toku anestezije, reanimacije i intenzivne nege.
Podeli